مجوز های کارگزاری

فهرست مجوز های کارگزاری نگاه‌نوین
ردیف نام مجوز شماره مجوز

تاریخ مجوز

(تاریخ‌نامه سازمان)

مدت اعتبار مجوز
1 معاملات اوراق تأمین مالی 122/91726 1400/07/26 1 سال
2 معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار 122/91726 1400/07/26 1 سال
3 معاملات کالا 122/91726 1400/07/26 1 سال
4 معاملات مشتقه مبتنی بر کالا 122/91726 1400/07/26 1 سال
5 مشاور پذیرش 122/91726 1400/07/26 1 سال
6 مشاور عرضه اوراق بهادار 122/91726 1400/07/26 1 سال
7 معاملات برخط اوراق بهادار 122/91726 1400/07/26 1 سال
8 مرکز تماس 122/91726 1400/07/26 1 سال